Napisane przez: admin | Luty 1, 2012

Kim jest dla mnie Jezus Chrystus ?

Kim jest dla mnie Jezus Chrystus ? Czy zadałem sobie kiedykolwiek takie pytanie ? Czy zwróciłem się z podobnym pytaniem do mojego przyjaciela ? Czy kiedykolwiek poruszy-łem ten temat w mojej rodzinie ? A przecież osoba Jezusa Chrystusa winna być dla mnie jed-nym z podstawowych problemów życiowych, jak sens życia na tym świecie. Jego osoba wy-warła olbrzymi wpływ na dzieje całej ludzkości. Kalendarze większości krajów biorą Jego urodziny za początek ery. Postać Jezusa Chrystusa dostarcza najwięcej tematu do dyskusji ze wszystkich osób jakie żyły na ziemi. Jezus był przedmiotem sporów od samego początku, nawet między swoimi. Już jako dziecię miał wroga w osobie króla Heroda Wielkiego. Jego życie publiczne było ustawicznie zagrożone, zwłaszcza po ścięciu Jana Chrzciciela. Na pewno jest to postać historyczna.

Życie i działalność Jezusa Chrystusa zgodnie potwierdzają księgi Nowego Testamen- tu, zwłaszcza Ewangelie, pisma wczesnochrześcijańskie, wykopaliska archeologiczne itd. W większości pochodzą od wierzących w Niego i należą do świadków, którzy Go widzieli, roz-mawiali z Nim, nawrócili się dzięki Jego nauce. Te źródła zazębiają się z historią świecką, z datami, miejscami ze zwyczajami. Nie ma tam przesadnych opowieści, czy legend. Przedsta-wiają życie Jezusa Chrystusa związane z określonymi warunkami geopolitycznymi i społecz-nymi. O życiu i działalności Jezusa Chrystusa świadczy pośrednio Jego dzieło – instytucja Kościoła i cała tradycja chrześcijańska. Historyczność osoby Jezusa znajduje potwierdzenie także w pismach historyków poza chrześcijańskich. Historyk żydowski Józef Flawiusz w An-tiquuitates Judaicae (93-94), przedstawiając dzieje narodu żydowskiego od początków do wybuchu powstania przeciw Rzymowi, pisał „ W tym czasie żył Jezus, człowiek mądry, jeśli go w ogóle można nazwać człowiekiem. Czynił rzeczy niezwykłe i był nauczycielem ludzi… On był Chrystusem…Piłat zasądził go na śmierć krzyżową. Jego dawni wyznawcy nie przestali go miłować. Albowiem trzeciego dnia ukazał im się znów jako żywy… I odtąd aż po dzień dzi-siejszy istnieje społeczność chrześcijan, którzy od niego otrzymali tę nazwę.” O historyczności postaci Jezusa Chrystusa dają także świadectwo także historycy rzymscy jak Płiniusz Młodszy, Swetoniusz czy Tacyt.

Według tych przekazów Jezus Chrystus urodził się w 6 – 5 roku przed naszą erą w Pa-lestynie, zajętej wówczas przez Rzymian, w Betlejem, w społeczności żydowskiej, wybitnie monoteistycznej. Narodził się z Maryi Dziewicy za sprawą Ducha świętego. Żył około 30 lat w Nazarecie jako cieśla. Jego poprzednikiem był asceta Jan Chrzciciel, który chrzcił w rzece Jordan, by odnowić wszystko na przyjście Mesjasza. Jezus zaczął nauczać publicznie najpierw w Galilei, a potem w Jerozolimie, że przyszło już Królestwo Boże dla tych którzy uwierzyli w Dobrą Nowinę, w Ewangelię i odmienili swoje życie. Został ukrzyżowany w piątek 14 Nisan, w przeddzień Paschy – najprawdopobniej 7 kwietnia 30 roku naszej ery. Nie pozostał w stanie śmierci, lecz przez okres 40 dni po swoim zmartwychwstaniu ukazywał się uczniom, poczym wstąpił do nieba na oczach apostołów.

Jezus nosił naturę ludzka, czy żył w naturze ludzkiej w takiej doskonałości, że jego na-śladowcy są zmuszeni do wyboru jakiegoś wycinka z Jego osobowości; Jedni wybierają ubó-stwo, drudzy życie apostolskie, inni cierpienie aż do śmierci Krzyżu, inni życie uczonego i myśliciela, mówcy ludowego, inni wreszcie to co jest ludzkie: łagodność, urok łaski i prawdy. Nikt nie jest w stanie oddać w całości przymioty Jego osobowości, ani nie może powiedzieć, że on osiągnął ten przymiot w większym rozmiarze. Życie Jezusa jest tylko tajemnym przejściem w czasie, epizodem w mistycznej drodze od Ojca i do Ojca. „Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat; znowu opuszczam świat i idę do Ojca” J.16,28 „Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie” J. 14,11.

Ewangeliści uwydatniają portret Jezusa Chrystusa, który czaruje przez wieki zwłaszcza tych co głębiej wniknęli wgłębię Jego osobowości, pełnej tajemniczości, a zarazem prostoty. Energiczny i łagodny; pokorny sercem i mający pełną świadomość, że jest Jedynym Synem Bożym o nieograniczonej mocy, ale poddany pewnemu zadaniu na mały moment czasu; traktujący ludzi takimi jacy są, mimo przekraczania ich ograniczonych warunków życia. Znający pracę prostego ludu (syn cieśli), wieśniaków, rybaków jeziora galijskiego, ale zarazem pan myśli i słowa, uświęcający to co dobre i dotykający nieskończoności. Wyrwany ze swego narodu, rasy i ziemi, ale dający w tym geście zasięg uniwersalizmu. Szlachetnego ducha i umysłu, ale nieubłagany dla osób pysznych i wszelkiej hipokryzji. Przyjaciel dzieci i wiernych kobiet, a nawet jednej pokutnicy rezerwuje wyjątkowe przywileje, czyniąc ją apostołką Zmartwychwstania. Czuły na biedę małych, kochający swoich przyjaciół do końca, mający w swoim gronie bliskich mu osób jeszcze bardziej intymnych przyjaciół. Ewangeliści ukazują nam Jezusa płaczącego, modlącego się, zmęczonego, odczuwającego głód i pragnienie, ale nigdy nie błądzącego, czy żałującego. Zawsze jest panem sytuacji. Przykładem tego może być próba podejścia Pana Jezusa przez faryzeuszy w sprawie płacenia podatku okupantowi rzymskiemu. Mt. 22,15-22. Jego osobowość jest najbardziej tajemna „ Nikt nie zna Syna tylko Ojciec i nikt nie zna Ojca tylko Syn i ten komu Syn zechce objawić”.

W swej nauce Jezus nie przedstawiał siebie jako założyciela nowej religii. On nie przyszedł znosić prawa Mojżeszowego, obowiązującego w społeczeństwie żydowskim lecz je wypełnić. Droga, którą otwierał nie miała granic. Ojciec mój działa aż do tej chwili i ja dzia-łam.” J 5,17. Królestwem, które głosił nie było królestwo ciała, lecz ducha, otwarte dla wszystkich serc, bez względu na rasę, czy przynależność grupową. Podczas swej działalności nauczycielskiej nie ograniczał się do nauczania tylko przez słowa, przez przypowieści, ale zarazem z boskim autorytetem potwierdzał swoją naukę cudami, nie po to, by podniecać wy-obraźnię, lecz by dyskretnie objawić swoją moc i dobroć. On się przedstawiał jako ten, które-go przepowiadali prorocy i do którego zmierzała cała historia narodu wybranego. On przepo-wiadał zburzenie Jerozolimy i koniec świata, jak ten do którego należy przyszłość. Staje przed człowiekiem osobowość władcza, a zarazem tajemnicza, że coraz więcej z ludzi pyta siebie Kim jest ten Człowiek ? Jezus mówił o sobie bardzo wiele, co jednak nie mogło zupełnie wy-jaśnić ówczesnych poglądów żydowskich, gdyż sobie przypisywał władzę, wiedzę i świętość należną samemu Bogu. „Wszystko co ma Ojciec, jest moje„(J. 16,15.)

Jezus Chrystus za sprawą Ducha Świętego stał się człowiekiem. Jest to najbardziej znamienny przykład łaski wybrania i przeznaczenia. Dzięki jakim zasługom uprzednich uczynków i wiary ludzka natura Chrystusa mogła dostąpić takiej godności? Czym osoba ludz-ka Jezusa Chrystusa zasłużyła sobie na zjednoczenie tak ścisłe z osobą Słowa Współwiecz-nego z Bogiem Ojcem, i stanie się Jednorodzonym Synem Bożym? Cóż on uczynił, jaka była jego wiara i prośby, które mu umożliwiły osiągnięcie tak niewymownej godności ? Czyż nie mocą Słowa, które osobę Jezusa Chrystusa stworzyło i ze sobą zjednoczyło, stał się on Jedno-rodzonym Synem Boga od pierwszej chwili swego ludzkiego istnienia. Oto mamy niewysło-wione zjednoczenie człowieka z Osobą Słowa: w ten sposób Jezus Chrystus jest równocze-śnie i prawdziwie Synem Boga i synem człowieczym. Jest człowiekiem a zarazem i Synem Bożym, dzięki temu, że Słowo zjednoczyło. się z naturą ludzką. Bóg nie mógł się bardziej zniżyć, gdy przyjął naturę ludzką z całą jej słabością i zechciał ponieść śmierć krzyżową. Mamy zatem w Jezusie Chrystusie pośrednika pomiędzy Bogiem a ludźmi, gdyż jest zarazem Bogiem i Człowiekiem.

Siebie uważał za Pana prawa pochodzącego od Boga, jak prawo szabatu (Mt 12 7); sam bez grzechu, a mającego władzę przebaczania grzechy innym ; sędziego ludzi w dzień ostateczny według postawy wobec biednych, małych i więźniów, z którymi się utożsamiał.( Mt 25,31 ns.). Jezus potwierdzał że ma tę samą naturę z Ojcem. Przed swoja męką na pytanie arcykapłana wobec całej Wysokiej Rady czy jest Mesjaszem, Synem Bożym ? Wyznał: Tak, ja Nim jestem. Ale powiadam wam: Odtąd ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego po prawicy Wszechmocnego, przychodzącego w obłokach niebieskich”. Mt 26,63

Ta znajomość Jego osobowości, tak bardzo tajemnicza, pogłębia się i w naszych cza-sach przez poszukiwania badawcze uczonych, archeologów, a także przez myśli mistyków i filozofów, przez porównania jakie możemy czynić pomiędzy Jezusem, a założycielami innych religii. Niemniej jaka by się na naszej planecie znalazła inteligencja Jezus Chrystus pozostanie na zawsze problemem dla myślicieli (Goethe), a tajemnicą dla wierzących (Pascal) jako najwyższy dowód miłości Boga do człowieka.

Kim powinien być Jezus Chrystus dla nas wierzących ? Jest centrum Wszechświata. Słowem, przez które wszystko się stało. Przykładem nieskończonej miłości Boga wobec człowieka. To Jezus Chrystus przez swoją Mękę i Zmartwychwstanie pojednał niebo z ziemią, a wstąpiwszy do nieba nieustannie wstawia się za nami swego Ojca i oczekuje nas w swoim Królestwie. Za św. Piotrem trzeba nam powiedzieć: „Panie do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A myśmy uwierzyli i poznali, że ty jesteś Świętym Boga”.(J.6, 68-69).

o.Marian Kanior OSB

Reklamy

Responses

  1. As a Newbie, I am continuously searching online for articles that can aid me. Thank you fkcfgggadddf

  2. „Jezus nosił naturę ludzka, czy żył w naturze ludzkiej w takiej doskonałości, że jego naśladowcy są zmuszeni do wyboru jakiegoś wycinka z Jego osobowości;” – To prawda!

  3. ZNANE ALE WARTE PRZECZYTANIA I TO NIE RAZ


Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

Kategorie

%d blogerów lubi to: